Algemene Voorwaarden van Inkoop

Laatste update : November 2022


Artikel 1. Toepassingsgebied

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna de “AV”) zijn van toepassing op alle verkopen tussen de vennootschap ASMARTWORLD SRL met maatschappelijke zetel te 24 Rue de Rixensart te 1332 Genval – België, en ingeschreven in het Handelsregister onder het nummer 0699736521 (hierna: het “Bedrijf”) en klanten (hierna: de “Klant(en)”) via de mobiele applicatie ObyO, eigendom van het Bedrijf.

Door een smartphone/tablet te verkopen, bevestigt de Klant (alleen voor particulieren) dat hij minstens 18 jaar oud is en in staat is om contracten aan te gaan, of dat hij ouderlijke toestemming heeft gekregen om een verkoop aan te gaan aangezien hij minderjarig is.

De taal van het contract is Nederlands.

Deze AV zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden en zijn te allen tijde toegankelijk op de website https://www.obyo.co en prevaleren, indien van toepassing, boven elke andere eerdere versie of enig ander document.

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen.

In het geval van wijziging van de GCS, is de GCS die van toepassing is op de verkoop de GCS die van kracht is op het moment van de validatie van de verkoop door de Klant op de ObyO-applicatie. De Klant wordt dan ook aangeraden deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen. De inhoud van elk Contract dat is aangegaan in overeenstemming met de voorwaarden van de vorige Voorwaarden, blijft van kracht.

Elke verkoop aan het bedrijf impliceert een onvoorwaardelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding van de bepalingen van de AV. Het nalaten door het Bedrijf om aan te dringen op strikte nakoming van de verplichtingen onder deze Voorwaarden, of het nalaten door het Bedrijf om bepaalde rechten of rechtsmiddelen uit te oefenen die het door deze Voorwaarden worden toegekend, zal geen verklaring van afstand van dergelijke rechten of rechtsmiddelen vormen en zal geen vrijstelling van de Cliënt van het nakomen van deze verplichtingen.


Artikel 2. Doel van de herstelservice

ASMARTWORLD SRL biedt op de ObyO-applicatie de inruilservice aan die bestaat uit het kopen van een smartphone of tablet van particulieren (de klant).


Artikel 3. ASMARTWORLD SRL biedt op de ObyO-applicatie de inruilservice aan die bestaat uit het kopen van een smartphone of tablet van particulieren (de klant).

 • 3.1. Deze service is beperkt tot de volgende producten: mobiele telefoon en tablet
 • 3.2. 3.2 Bovendien begrijpt en aanvaardt de klant dat hij geen inruilproducten kan aanbieden (a) waarvan de marketing of verkoop in strijd is met toepasselijke nationale of internationale wetten, verdragen, richtlijnen of verordeningen, in het bijzonder (i) vanwege hun frauduleuze aard (in met name als gevolg van diefstal, verzwijging of illegale invoer), of (ii) vanwege een inbreuk op de rechten van een derde partij, waaronder een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten (bijvoorbeeld namaak), of een inbreuk op selectieve of exclusieve distributienetwerken of (b) het aantonen van niet-naleving van de geldende voorschriften met betrekking tot de veiligheid en gezondheid van personen die van toepassing zijn op bepaalde producten, (c) niet-Europese producten en/ontgrendelde producten en/of producten die zijn gekoppeld aan een gebruikersaccount.


Artikel 4. Eerste afkoopaanbieding

Het eerste uitkoopaanbod, in de app, wordt gedaan op basis van de resultaten van tests die door de gebruiker in de app zijn uitgevoerd. De waarde kan worden verminderd bij ontvangst van het product door het bedrijf :

 • – Als de klant zijn iCloud-, Google- of een ander persoonlijk account niet heeft losgekoppeld, evenals enige code die de toegang van het bedrijf tot de inhoud van het product kan beperken of verhinderen.
 • – Als Face ID of Touch ID niet werkt
 • – Indien het toestel niet in zeer goede esthetische staat verkeert (indien een verandering van scherm, achterkant of contouren) nodig is voor het bedrijf om het toestel weer in omloop te brengen.


Artikel 5. Het product naar het bedrijf verzenden

De klant die een eerste terugkoopaanbod in de ObyO-applicatie accepteert, verbindt zich ertoe :

 • 5.1. Stuur het product dat hij verkoopt binnen 7 dagen naar het bedrijf door het product zelf te verpakken en de gratis ter beschikking gestelde transportvoucher te gebruiken als bijlage bij de e-mail die hij heeft ontvangen op het e-mailadres dat door de klant is opgegeven in de ObyO-applicatie, die hij moet druk het vervolgens af en plak het op zijn pakket voordat u alles naar het bedrijf verzendt zonder de verzendkosten te betalen ;
 • 5.2. Er wordt gespecificeerd dat de Betrokkene er zorg voor draagt het product op een passende manier te verpakken om de integriteit van het product te garanderen en de risico’s verbonden aan het verzenden van het product zijn de verantwoordelijkheid van de Betrokkene.


Artikel 6. Ontvangst van de opbrengst door het bedrijf en eventueel tweede bod tot terugkoop

Bij ontvangst van het product en, na functionele en esthetische analyse van het laatste, kunnen zich twee situaties voordoen :

 • 6.1 Het door het bedrijf ontvangen product bevat geen persoonlijk account, is in zeer goede esthetische staat en heeft geen Face ID- of Touch ID-probleem, het bedrijf heeft dan een termijn van 10 (10) kalenderdagen om de betaling uit te voeren de prijs van het product in het voordeel van de klant op de bankrekening van deze laatste, met dien verstande dat het effectieve tijdstip van ontvangst van de prijs door de klant afhankelijk is van de verwerkingstijden van de bank.
 • 6.2 Le produit reçu par la société comporte un compte personnel, n’est pas en très bon état esthétique ou comporte un problème de face ID ou Touch ID et que la société peut démontrer cette ces éléments, alors
  • 6.2.1 La société dispose de cinq (5) jours calendaires pour formuler, par email, sur l’adresse email renseignée par le client dans l’application ObyO, une seconde offre de rachat qui annule et remplace la première. La société s’engage à formuler une seconde offre d’au moins un (1) euros, sauf dans les cas exceptionnels de Produits rooté/jailbreaké (i.e. appareil modifié pour pouvoir télécharger des applications ou des extensions qui ne sont pas proposées par une boutique officielle), hors Europe (i.e. appareil fabriqué pour fonctionner hors Europe), contrefaçon, téléphone blacklisté (i.e. appareil volé ou perdu dont le propriétaire a bloqué le numéro IMEI), ou greylisté (i.e. appareil bloqué par un opérateur réseau, suite à des factures impayées par exemple). Le client dispose alors de sept (7) jours calendaires pour accepter ou refuser la seconde offre de rachat via son compte client :
   • (a) In geval van aanvaarding van het tweede terugkoopaanbod door de klant, is de verkoop definitief, wordt het bedrijf de eigenaar van het product en moet het de prijs betalen van het tweede aanbod dat het heeft gedaan. Het bedrijf heeft dan een termijn van tien (10) werkdagen om de prijs van het product te betalen ten gunste van de klant op de bankrekening van deze laatste, waarbij wordt gespecificeerd dat de effectieve termijn voor ontvangst van de prijs door de persoon is afhankelijk van de verwerkingstijden van de bank.
   • (b) Bij weigering van het tweede terugkoopaanbod door de klant, wordt de verkoop geacht nooit te hebben plaatsgevonden. Het bedrijf dat depot van het product is, verbindt zich er vervolgens toe het aan de klant terug te geven onder de voorwaarden van artikel 7.1 hieronder.
   • (c) Indien de Betrokkene niet reageert binnen vijf (5) kalenderdagen na het tweede inkoopaanbod, wordt de cliënt geacht het tweede aanbod te hebben aanvaard onder de voorwaarden beschreven in artikel 7.3 hieronder.
  • 6.2.2 In de uitzonderlijke gevallen van geroote/gejailbreakte Producten, buiten Europa, namaak, blacklist of greylisted telefoon, kan de Koper aangeven dat hij uiteindelijk niet van plan is het product te kopen en wordt de verkoop geacht nooit te hebben plaatsgevonden. De Koper verbindt zich er dan toe het product aan de klant te retourneren onder de voorwaarden van artikel 7.3 hieronder.


Artikel 7. Belangrijke details over de betaling en retournering van het product en het lot van het product bij niet-naleving van de Voorwaarden van de Retourservice

 • 7.1 Met betrekking tot de terugzending van een niet-conform product, verbindt het bedrijf zich ertoe om in geval van weigering door de klant van het tweede inkoopaanbod van het bedrijf een retourbon te genereren en het product uiterlijk aan de klant terug te sturen. dan twee werkdagen na de weigering van de klant.
 • 7.2 Met betrekking tot het retourneren van een niet-conform product dat het bedrijf niet van plan is te kopen (in de uitzonderlijke gevallen van geroote/gejailbreakte Producten, buiten Europa, namaak, op de zwarte lijst of op de grijze lijst geplaatste telefoon), in overeenstemming met artikel 6.2.2 hierboven, terugzending van het niet-conforme product is uitsluitend voor rekening van de klant. Als hij wil dat het bedrijf zijn product aan hem terugstuurt, stemt de klant ermee in om de kosten van de retourbon aan de klant te betalen uiterlijk vijf (5) kalenderdagen na de kennisgeving aan de klant dat het bedrijf niet van plan is om het product kopen.
 • 7.3 In het geval van een geschil over de terugzending en/of ontvangst van het product door de klant na een terugzending door het bedrijf, verbindt deze laatste zich ertoe de klant de prijs te betalen die vermeld staat in het eerste inkoopaanbod als hij geen bewijs kan leveren dat hij het genoemde product daadwerkelijk aan de klant heeft geretourneerd.
 • 7.4 In geval van ontvangst door het bedrijf van een beschadigd product of een lege verpakking, moet het bedrijf de klant binnen 2 dagen na ontvangst op de hoogte stellen van het ondervonden probleem. De klant moet het bedrijf binnen de 3 kalenderdagen een bewijs sturen dat het product is verzonden en niet is beschadigd.